Dil toplumsal ve millî (ulusal) bir kurumdur.

Dil toplumsal ve millî (ulusal) bir kurumdur.

Dil toplumsal ve millî (ulusal) bir kurumdur.

Dilin özellikleri açısısnda inceleyeceğimiz diğer bir ilke “Dil toplumsal ve millî (ulusal) bir kurumdur. Milletin sosyal akrabalık bağıyla oluşmasını sağlar.” ilkesidir. Bu hususu dikkatle dinlemenizi rica ediyorum.

Dil, milleti meydana getiren, millî kimliği ayakta tutan en önemli unsurdur. Dil sayesinde kişi en özel duygularını ifade edebildiği gibi yine dil sayesinde sosyalleşmekte, toplumun-milletin bir bireyi olmaktadır. Dil düşüncenin evi olduğuna göre insan diliyle düşünmekte, diliyle yaşamaktadır. Toplumsal değerlerin taşıyıcısı olan dile sahip çıkılmadığı zaman değerlere yabancılaşma ortaya çıkacak; değerlere yabancılaşma da millî kimliğe yabancılaşmayı millî kimliği kaybetmeyi beraberinde getirecektir.

Dilde birlik bir millet için bir ülke için en sağlam yapı taşıdır, milleti bir arada tutacak en büyük güç de dil birliğidir.

Toplumların kolektif bilinci dil sayesinde oluşmakta, varlığını dil sayesinde devam ettirmektedir. Dil sayesinde toplumun bireyleri ortak değerleri kazanır, ortak bilince ulaşırlar. Milletlerin ortak kültürel değerleri, gelenek ve görenekleri dil sayesinde işlenerek nesilden nesile aktarılmaktadır. Toplumu meydana getiren fertler de dil sayesinde kendilerine ulaşan millî değerlere sahip çıkmakta, onlar etrafında kenetlenerek, ortak bilinçleri gelişmektedir. Saussure‟ün de dediği gibi „dil toplumsal bir uzlaşıyla ortaya çıkan sistem‟ olması dolayısıyla başka toplumların dillerine kapalıdır. Yani toplum kendi dilini bırakarak başka bir dili kolayca benimsemez.

Uzun deneyimler ve tecrübeler neticesinde oluşan ve toplumun ortak değerleri haline gelen örfün, gelenek ve göreneklerin nesilden nesile aktarılması, ortak değerler olarak benimsenmesi, ortak aklın ortak bilincin ürünü olan dille gerçekleşmekte ve millî hafıza oluşturulmaktadır. Türkçenin en eski yazılı belgelerinden itibaren işlenen ve Türk töresinin taşıyıcısı da koruyucusu da dildir.


Bir yorum yazın


İçindekiler