Edebi Metinde Bağlaşıklık Nedir?

Metin, anlatıcının anlatmak istediklerini tam anlamıyla veren, eksiksiz bir organik bütünlüktür.

Bir kelime, bir cümle, bir paragraf nasıl ki birer dil birimi olarak bir birim değeri taşıyorsa bir metin de başlı başına bir birim değeri taşır ve kendisini oluşturan kelime, cümle ve paragrafların anlamların toplamından farklı, bütünsel bir anlam taşır.

Bağlaşıklık, bir metindeki dil bilgisel uyumdur,

Bağlaşıklık

Edebi Metinde Bağlaşıklık

Edebi Metinde Bağlaşıklık

Metni oluşturan kelimeler ve cümlelerin “dil bilgisi” kurallarıyla birbiribe bağlanmasıdır.

“Yaşlı adam karşısındakine sert sert baktı ve azarladı” cümlesinde dil bilgisi kurallarına uyulmamıştır. Sıralı ya da “be” bağlacı almış cümlelrin yüklemleri her zaman ortak ögelerle sıralanmazlar. Örnek cümlede ikinci cümlenin yüklemi “azarladı” “onu” nesnesiini ister.+ Bir metinde dil öğeleri; ek, kelime ve kelime grupları dil bilgisi kurallarına uyularak yan yana getirilerek cümle oluşturulurken kurulan bağlaşıklık (dil bilgisi bağıntısı) adı verilir.

Bağlaşıklık: cümlede anlam belirsizliğini ve bundan kaynaklanan anlatım bozukluğunu engeller, eklerin eksik veya yanlış kullanılmasına ve bundan doğacak anlatım bozukluğuna engel olur, nesne, özne, dolaylı tümleç eksikliğini ve bundan kaynaklanan anlatım bozukluklarını ,  eksikliklerini ve bundan kaynaklanan anlatım bozukluklarını , fiilin veya yardımcı fiilin yanlış kullanılmasını ve bundan doğan anlatım bozukluklarını , kelimelerin cümle içinde yanlış yerde kullanılmasını ve bundan kaynaklanan anlatım bozukluklarını , gereksiz kelime kullanılmasını ve bundan doğacak anlatım bozukluklarını engeller, tamlama yanlışlıklarını ve bundan doğacak anlatım bozukluklarını engeller, etken ve edilgen fillerin bir arada kullanılmasını ve bundan doğacak anlatım bozukluklarını, ek fiilin kullanılmamasını ve bundan doğacak anlatım bozukluklarını , farklı yüklemlerin aynı özneye bağlanmasını ve bundan doğacak anlatım bozukluklarını engeller.


Bir yorum yazın


İçindekiler