Fransız Düşünür ve Yazar Filozof Denis Diderot Hakkında Faydalı Bilgiler

Yalanın faydası bir defa içindir, gerçeğin faydası ise sonsuz ve ölümsüz. 

18. yüzyılın en önde giden temsilcisidir.

Denis Diderot

Denis Diderot

Denis Diderot, her alandaki atılımlarıyla, çağının, en önde giden temsilcisidir . Büyük Fransız Devriminin fikir öncüleri içinde Diderot, felsefe alanında, pozitif bilimlere dayanan çağdaş materyalizmin en katıksız öncüsüdür.

Sanat alanında resim eleştirisini başlatmıştır

Denis Diderot

Denis Diderot

Çağdaş dramın ilkelerini yaratmıştır

Denis Diderot

Denis Diderot

Gerçekçi romanın kurucusudur

En büyük gelişmesini XIX. Yüzyılda göstermiş olan gerçekçi romanın da kurucusudur.

Romanlarında da, insanların sosyal durumlarıyla alınyazıları arasındaki ilişkiler üzerinde durmuştur

Denis Diderot

Denis Diderot

İnsanı sosyal çevresinden ayrı ele alan klasik trajediye karşılık, nasıl, oyun kişilerini insanüstü kahramanlar değil, günlük toplum yaşayışı içindeki kaderleri, sevinçleri, acıklı ve gülünç taraflarıyla basit insanları sahneye koymuşsa. Romanlarında da, insanların sosyal durumlarıyla alınyazıları arasındaki ilişkiler üzerinde durmuştur. Diderot, romanlarındaki ince psikoloji ile birlikte, kişilerini toplum şartları ve toplumsal ilişkileri içinde yaşatması bakımından modern romanın da öncüsü olmuştur.

Romana “Yergi” türünü kazandırmıştır

Denis Diderot

Denis Diderot

Diderot’nun romanları arasında Rahibe “La Religieux” Katolik kilisesine, insanları hayattan koparıp, doğa dışı bir köleliğe mahkûm eden manastır cehenneminin korkunç gerçeklerini ortaya seren ateşli bir yergidir. Elinizdeki bu roman, taş duvarlar arasına diri diri gömülmüş mutsuz kadınların acıklı serüvenlerinin eşine az rastlanır bir ustalık ve sürükleyicilikle anlatılan hikayesi olduğu kadar; normal hayattan, doğadan koparılan, sevgisiz ve erkeksiz kadınların melankoliden maniye ve histeriye varan iç sarsıntılarının, bunalımlarının. çağdaş psikanalizcileri hayran bırakacak ince bir çözümlemesidir. Bu romanda yaşlı bir rahibenin, manastıra kapatılan genç kızlara karşı duyduğu çılgınca eğilimini gösteren cinsel sapıklık tablosunu okurken, histeriyi meydana getiren başlıca etken olarak doyurulmamış cinsel heyecanları ileri süren Freud’u hatırlamamak elden gelir mi?

Fransız ansiklopedisinin baş editörüydü

Fransız Ansikopedisi

Fransız Ansikopedisi

Aydınlanma Çağı’nın en önemli kişiliklerinden biri ve ünlü Ansiklopedi’nin (1772) baş editörüydü.

Romantizm akımının öncüsüdür ve hümanisttir

Romantizm akımı

Romantizm akımı

Romantizm akımının öncüsü ve humanist olan Diderot; zengin kiliseler kontrolünde bir endüstri olarak gördüğü Hristiyanlık dinini reddetmiş ve birçok aşırı dincinin saldırılarına uğramıştır.

Denis Diderot’un eserleri

 • Essai sur le mérite et la vertu (Haketme ve yeti üzerine), Shaftesbury tarafından yazılmış Diderot tarafından Fransızca’ya çevrilmiş ve notlandırılmıştır (1745)
 • Pensées philosophiques (Felsefi Düşünceler, deneme (1746)
 • La promenade du sceptique (Kuşkucu gezintiler), (1747)
 • Les bijoux indiscrets, roman (1748)
 • Lettre sur les aveugles à l’usage de ceux qui voient (Görenler için körler hakkında mektup), (1749)
 • L’Encyclopédie (Ansiklopedi), (1750-1765)
 • Lettre sur les sourds et muets (Sağır ve dilsizler hakkında mektup), (1751)
 • Pensées sur l’interprétation de la nature (Doğanın yorumlanması üzerine düşünceler), deneme (1751)
 • Le fils naturel (Doğanın çocuğu),(1757)
 • Entretien sur le fils naturel (Doğanın çocuğu hakkında konuşma), (1757)
 • Salons, critique d’art (Salonlar, sanat eleştirisi), (1759-1781)
 • La Religieuse (Dindar kadın), roman (1760)
 • Le neveu de Rameau (Rameau’nun yeğeni, diyalog) (1761 ?)
 • Lettre sur le commerce des livres (Kitapların ticareti hakkında mektup)(1763)
 • Mystification ou l’histoire des portraits (Mistifikasyon ya da portreler tarihi), (1768)
 • Entretien entre et Diderot (Diderot’yla D’Alembert’in tartışması) (1769)
 • Le rêve de D’Alembert (D’Alembert’in rüyası), dialogue (1769)
 • Suite de l’entretien entre D’Alembert et Diderot (D’Alembert Diderot tartışmasının devamı), (1769)
 • Paradoxe sur le comédien (Oyuncu hakkındaki paradoks), (1769 ?),
 • Apologie de l’abbé Galiani (Peder Galiani’nin övgüsü) (1770),  
 • Principes philosophiques sur la matière et le mouvement (Madde ve hareket hakkında felsefi ilkeler), deneme (1770)
 • Entretien d’un père avec ses enfants (Bir babanın çocuklarıyla konuşması)(1771)
 • Jacques le fataliste et son maître (Kaderci Jacques ve Efendisi), roman (1771-1778)
 • Supplément au voyage de Bougainville (Bogainville seyahatine ek), (1772)
 • Histoire philosophique et politique des deux Indes (İki Hindistan’ın felsefi ve politik tarihi)
 • Raynal’le birlikte (1772-1781), Voyage en Hollande (Hollanda seyahati),(1773)
 • Eléments de physiologie (Fizyolojinin temelleri), (1773-1774)
 • Réfutation d’Helvétius (Helvetius’a reddiye), (1774)
 • Observations sur le Nakaz (Nakaz üzerine gözlemler),(1774)
 • Essai sur les règnes de Claude et de Néron (Claudius ve Neron’un iktidar dönemleri hakkında), (1778)
 • Lettre apologétique de l’abbé Raynal à Monsieur Grimm (Peder Raynal’ın Bay Grimm hakkında övgü mektubu)(1781)
 • Aux insurgents d’Amérique (Amerika isyancılarına) (1782)
 • Salons (Salonlar)

Babası tarafından yüzüstü bırakılmıştır

Denis Diderot

Denis Diderot

Denis Diderot “Cizvitler “tarafından eğitildi ve eğitildiği mesleği yapmayı reddetmesi üzerine babası tarafından yüzüstü bırakıldı ve Paris’e gelmek zorunda kaldı. Dictionnaire de medecine’nin (6 cilt, Paris, 1746) editörlerinden biri olarak, ansiklopedik sistemde değerli deneyim kazandı.


Bir yorum yazın


İçindekiler