Kültür Nedir?

Yaşayış, düşünüş tarzı olan kültür (hars, ekin, culture), o toplumun kimliğidir; toplumları birbirinden ayıran özelliklerdir. Hars, ekin de denilir.

Bir toplum için kültür;  gelenekseldir, kültür baskındır, kültür hakimdir.

Bu nedenle konumuzun bağlamında; kültür, hars, ekin, kavramlar ve ” Maddi Kültür Nedir?”, “Manevi Kültür Nedir?”, “Geleneksel kültür nedir?”, “Egemen kültür nedir?”, “Hakim kültür nedir?” soruları da girer.

Kültürün Tanımı Nedir?

Kültür Nedir?

Kültür Nedir?

Kültür (hars, ekin), bir ulusun insanlarını kırılmaz bir bağ sarsılmaz bir imanla bir bağlayan öncelikle dil olmak üzere, Kültür (hars, ekin), bir ulusun insanlarını kırılmaz bir bağla bağlayan öncelikle dil olmak üzere örf ve âdetler, din,  tarih, hukuk sistemi, müzik, güzel sanatlar, ekonomi, ahlâk anlayışı ve dünya görüşü… gibi maddî ve manevî değerlerin tümüdür ve bu değerler kültürün başlıca unsurlarını oluşturur. Kültürün ögeleri bir birbirini etkileyecek şekilde birbirine bağlıdır ve insanları birbirine bağlarken, dışta yani diğer milletlerden de  ayırır; içeride birleştirici, dışarıya karşı ayırıcı rol üstlenir. tarih, din, örf ve âdetler, hukuk sistemi, müzik, güzel sanatlar, ekonomi, ahlâk anlayışı ve dünya görüşü… gibi maddî ve manevî değerlerin tümüdür ve bu değerler kültürün başlıca unsurlarını oluşturur. Kültürün ögeleri bir birbirini etkileyecek şekilde birbirine bağlıdır ve insanları içeride birbirine bağlarken, dışta yani diğer milletlerden ayırır; içeride birleştirici, dışarıya karşı ayırıcı rol üstlenir.

Kültür maddi ve manevî kültür olmak üzere iki yönlüdür.

Maddi Kültür Nedir?

Maddi Kültür: Bir toplumu toplum yapan maddi unsurlarıdır. Binalar, kılıç, kalkan, halk oyunları, kitapları, sokak oyunları, gelenek ve görenekleri maddi kültüre girer.

Maddi kültür ögeleri ya da maddi kültür unsurları,  fiziksel nesneleri, kaynakları ve mekanları ifade eder. Bunlar arasında evler, mahalleler, şehirler, okullar, kiliseler, sinagoglar, tapınaklar, camiler, ofisler, fabrikalar ve bitkiler, aletler, üretim araçları, mallar ve ürünler, mağazalar…

Manevi Kültür Nedir?

Maddi olmayan kültür, yani manevi kültür unsurları ya da manevi kültür ögeleri: Bir toplumun inançları, değerleri, kuralları, normları, ahlakı, dili, organizasyonları ve kurumları dahil, insanların kültürleri hakkında sahip oldukları fiziksel olmayan unsurlardır. Örneğin, maddi olmayan kültürel din unsuru, kavramı, Tanrı, ibadet, ahlak ve etik hakkında bir dizi fikir ve inançtan oluşur.

Kültür Neden Önemli Bir Unsurdur?

Kültür sosyolojideki en önemli kavramlardan biridir. Hiçbir insan toplumu kendi kültürünü geliştirmeden var olamaz. Hayvan ve insan toplulukları arasındaki ana farklardan en önemlisi kültürdür. Hayvan topluluklarında dil sistemi ve toplum tecrübesini nesilden nesile aktarma olmadığından kültür yoktur. Bu hayvanlarla insanlar arasındaki farkın dilden sonra önemli belirleyicilerden biridir.

Kültürün Ögeleri Nelerdir?

Kültür farklı derinlik katmalarıyla kendini gösterir. Bunlar; gözlenebilir eserler (insan eliyle yapılmış eserler), değerler ve altta yatan temel varsayımlar.

Kültürün ögeleri:  biz bunu bir şemada gösterelim başta dil  , tarih, din, örf ve adetler, hukuk, müzik, güzel sanatlar, ekonomi, ahlak, ve dünya görüşüdür. Bunlardaki en ufak değişiklik diğerlerini de etkiler.

Bu nedenle küktürün ögeleri birbiriyle etkileşim içindedir, bu nedenle bir tabloda gösterelim:

Kültürün Ögeleri

Kültürün Ögeleri

Kültürün Özellikleri Nelerdir?

Kültürde tabiî bir varlıktır, tam ve eksiksiz bir tanımı yapılamaz; bu nedenle, her tanım kültürle ilgili kültürün bir özelliğin ile açıklamalar getirir. Biz de kültürün tanımından yola çıkarak kültürün özelliklerini şöyle belirleyebiliriz:

  1. Kültür millîdir.
  2. Kültür, kökü tarihin en karanlık devirlerine kadar uzanır; bu bakımdan tarihîdir.
  3. Kültür özgün bir yapıdır.
  4. Kültür bir ulusun ortak yadigarı ve en kıymetli değerleridir.
  5. Kültür canlı bir varlıktır.
  6. Kültür ahnekli bir bütündür.
  7. Kültürn özü değiştirilemez.

Bir yorum yazın


İçindekiler