Örnek Olay Tekniği Nedir?

Örnek Olay Tekniği

Örnek Olay Tekniği

Örnek Olay Tekniği

Gerçek hayatta karşılaşılan problemin sınıf ortamında çözülmesi yoluyla öğrenmenin sağlanmasıdır.

Bir olayın veya sorunun, yazılı veya sözlü anlatıldıktan ya da filmle gösterildikten sonra, konu hakkında öğrencilerin tartışarak çözüm önerilerini ortaya koymaları temeline dayanan bir öğretme yoludur. Gerçek hayatta ortaya çıkan ya da gerçek hayatta yaşanma ihtimali olan problem, öğretmen tarafından hazırlanır ve sınıf ortamında tartışılmak üzere sunulduktan sonra çözüm yolları araştırılır.

Bu metot, problemin, neden ve sonuç ilişkisine göre incelenerek çözümlenmesi yoluyla öğrencilerin o konu ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazanmasını sağlamak ve benzer olaylar karşısında hızlı ve etkin çözüm yolları bulmalarına yardımcı olmak için kullanılır.

Örnek olaylar görsel, yazılı birçok kaynaktan derlenebilir.

Dersin içeriği ve hedef davranışlarla ilişkili olmak kaydıyla öğretmenler gazete, dergi, televizyon, bilimsel kitaplar, bibliyografiler, filmler ya da gerçek yaşamdan örnek durumları örnek olay olarak sınıfa getirebilirler.

Seçilen olay iyi bir olay ise bunun geliştirilip yaygınlaştırılması yolları, kötü bir olay ise bunun engellenmesi ve düzeltilmesi yolları hep beraber ortaya konmaya çalışılır.

Örnek olay yönteminin özellikleri: Öğrenci merkezli bir yöntemdir. Öğrenciler öğrendikleri bilgileri bir olay ya da durumda kullanarak sonuç elde ederler.

Örnek olay dersin hedeflerine ve öğrencilerin gelişim seviyelerine uygun olmalıdır. Öğretmen öğrencilerin süreçte düşünmelerini sağlayacak anahtar sorular hazırlayarak yönlendirme yapmalıdır.

Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirir. Öğrencilere yazılı metinler dağıtılarak ya da video izlemesi sağlanarak yönlendirilir.

Bilişsel alanın uygulama ve üzerindeki hedef alanlarını (analiz, sentez, değerlendirme) kazandırmada kullanılır.

Duyuşsal (ilgi, tutum, sosyal etkileşim) hedeflerin kazandırılmasında da kullanılır. Uygulamada dikkat edilecek noktalar?

Örnek olay yönteminin etkili kullanılması için?

Örnek olay yönteminin faydaları?

Yöntemin sakıncalı yönleri?

Örnek Olay Yöntemini Uygulayalım Dersin hedef-davranışlarına ve öğrencilerin seviyelerine, olgunluk düzeylerine uygun bir örnek olay oluşturunuz. Olayın dersin amaçları yönünde ve öğrencilerin konudan uzaklaşmadan tartışmalarını sağlayacak ipuçları ve sorular hazırlayınız. Örnek olayı çeşitli materyallerle öğrencilere aktarınız. Örnek olay etkinliğinin amacına ulaşıp ulaşmadığını sürekli kontrol ediniz. Bu konuda sorular yardımıyla öğrencilerden dönüt alınız.


Bir yorum yazın


İçindekiler